17 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ζητούνται από τον Δήμο Νέας Σμύρνης

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 17 πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα προσλάβει άμεσα ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016 – 2017. Συγκεκριμένα, Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα (τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσµετρώνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.) και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι......

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ